Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

yzias
8192 3ff3 390

May 16 2017

yzias
6488 7b58 390
yzias
3280 372e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoszmarek koszmarek

May 15 2017

yzias
5431 1951 390

March 12 2017

yzias
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut

May 22 2015

yzias
yzias
yzias
8912 7603 390
Reposted fromproof proof viaciasteczkowa ciasteczkowa

May 07 2015

yzias
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viacharlotte99 charlotte99

May 01 2015

yzias
7815 ca4f
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeliveinme beliveinme
yzias
4690 f5ff 390

April 30 2015

yzias
życie jest niesprawiedliwe, zabiera nam tych, którzy na to nie zasługują. Maleńka, byłaś bardzo dzielna, spoczywaj w pokoju, zawsze będę Cię kochać.

April 26 2015

yzias
6437 7ce1 390

April 25 2015

yzias

March 29 2015

yzias

March 22 2015

yzias
6372 3111 390
Reposted fromusual usual viakarr4mba karr4mba
yzias
6725 b731 390
Reposted fromfitspro fitspro viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl